Pàgines Legals

1 – Avís Legal

D’acord amb el tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, posem al seu coneixement la següent informació:

Les titulars del portal Web escapeandorra.com, que actuen exclusivament com a gestores dels continguts del present portal Web son:
MAR GUAL TARRADA, [d’ara endavant MG], domiciliada a l’Av. Sant Martí, La Cortinada, AD300 Ordino (Principat d’Andorra), NRT F-317261-T, amb el Registre de Comerç número 928680G, nom comercial GUINEU BLANCA.
INKA BELLÉS NAUDÍ [d’ara endavant IB], domiciliada a Travessia d’Ordino, AD300 Ordino (Principat d’Andorra), NRT F-178678-K, amb Registre de Comerç Número 927507P, nom comercial INKA.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a les adreces esmentades al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic escapeandorra@gmail.com.

CONCEPTE D’USUARI
La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per MG i IB, en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”
MG i IB no es fan responsables de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari, i MG i IB no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de escapeandorra.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’ús o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al Lloc Web escapeandorra.com, com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. MG i IB poden introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la  finalitat  d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
MG i IB declinen qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, MG i IB no es fan responsables per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.
MG i IB no garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que MG i IB realitzin els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
MG i IB és titular o ha obtingut la llicència corresponent dels drets d’explotació i reproducció d’aquest portal web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, productes i/o serveis, i dels programes d’ordinador utilitzats per elaborar-lo.

L’accés, la navegació, la utilització, l’allotjament i/o la descàrrega de continguts, productes i/o serveis d’aquest portal web no s’entendrà en cap cas com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets esmentats anteriorment per part de MG i IB.

Està terminantment prohibit utilitzar els continguts, els productes i/o els serveis d’aquest portal web per a la seva inclusió, total o parcial, en altres portals web, així com modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar, publicar, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar, distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts, productes i/o serveis inclosos en aquest portal web, o efectuar-ne qualsevol altre acte d’explotació i reproducció per a propòsits públics o comercials si no s’ha obtingut de manera prèvia i per escrit una autorització expressa per part de MG i IB.

Excepte per autorització expressa de MG i IB, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” escapeandorra.com

Només està autoritzat l’ús personal de les imatges i arxius que es poden descarregar de la web. El seu ús comercial no està permès. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

MG i IB també son titulars o han obtingut la llicència corresponent dels continguts que publiqui a les diferents plataformes de comunicació, que són, a títol enunciatiu però no limitatiu, facebook, linkedin, youtube, instagram, twitter, vimeo i google +.

MG i IB son les propietàries exclusives de tots els drets de la seva marca, ESCAPE ANDORRA, així com dels del domini d’internet escapeandorra.com. Conseqüentment, se’n prohibeix la utilització en qualsevol manera sense haver obtingut l’autorització expressa, prèvia i per escrit de MG i IB.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència de qualsevol contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, hauria de notificar aquest fet a MG i IB perquè pogués adoptar les mesures escaients.

L’usuari d’aquest portal web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pugui perjudicar-los, i en tot cas MG i IB es reserven l’exercici de tots els mitjans i accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets legítims.

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de MG i IB.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de MG i IB i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de MG i IB.

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per MG i IB. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte per autorització expressa de MG i IB, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” escapeandorra.com

Els signes distintius (marques, noms comercials) de MG i IB, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de MG i IB.

2 – Política de Privacitat

Disposicions generals
De conformitat amb allò que estableix la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals (LQPD) i del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (RAAPD) que desenvolupa la LQPD, així com amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis del Web o en format paper, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un fitxer amb la finalitat d’atendre les seves consultes i l’enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereixen les titulars d’aquest fitxer:
MAR GUAL TARRADA, [d’ara endavant MG], amb  domicili a la Carretera Coll d’Ordino, Edifici Cap dels Camps, A, 1-1, AD300 Ordino (Principat d’Andorra), NRT F-317261-T, amb el Registre de Comerç número 928680G, nom comercial GUINEU BLANCA, E-mail escapeandorra@gmail.com.
INKA BELLÉS NAUDÍ [d’ara endavant IB], domiciliada a Casa Nova Joanet, 1er pis, Travessia d’Ordino, AD300 Ordino (Principat d’Andorra), NRT F-178678-K, amb Registre de Comerç Número 927507P, nom comercial INKA, E-mail escapeandorra@gmail.com.
S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça escapeandorra@gmail.com  indicant a l’assumpte “BAIXA DE EA”, o bé en l’opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.
Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i, si escau, d’oposició (Drets ARSO), en els termes establerts per la Llei qualificada 15/2003, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: Carretera Coll d’Ordino, Edifici Cap dels Camps, A, 1-1 – AD300 ORDINO (Principat d’Andorra), o bé a través del correu electrònic a escapeandorra@gmail.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Privacy Policy
MG i IB estan especialment sensibilitzades en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política], s’informa als usuaris de escapeandorra.com del tractament i usos als quals es sotmeten les dades personals  que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.
MG i IB consideren essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment de la Llei qualificada 15/2003, de Protecció de Dades Personals, per mitjà del present document, MG i IB,
informen:1-Titularitat dels Fitxers
MG amb  domicili social a: Carretera Coll d’Ordino, Edifici Cap dels Camps, A, 1-1 – AD300 ORDINO (Principat d’Andorra); i IB amb  domicili social a Casa Nova Joanet, 1er pis, Travessia d’Ordino, AD300 Ordino (Principat d’Andorra), son titulars del fitxer que han inscrit en el Registre Públic d’Inscripció de Fitxers de Dades Personals depenent de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades i que poden ser consultades en la Web http:// www.apda.ad
En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al fitxer [FORMULARIS WEB EA].

2-Recollida i Tractament
El fitxer [FORMULARIS WEB EA],  té com a principals característiques:

2.1-Finalitat
La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:
a. Oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web escapeandorra.com
b. Gestionar la seva sol·licitud per dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per donar curs a la dita sol·licitud. 
c. Facilitar la interactuació de l’usuari amb els possibles processos de venda on-line.
d. Remetre’ls informació sobre les nostres activitats o serveis del portal titularitat de MG i IB.
e. Enviar-li comunicacions comercials electròniques relatives als serveis de MG i IB, així com relatives a activitats en general.
La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella al final del formulari digital o en el formulari en format paper, al costat de la frase “He llegit i accepto la política de privacitat”. El consentiment és revocable en qualsevol moment. Aquesta revocació només produirà l’efecte que es deixin d’enviar les dites comunicacions comercials. El subministrament de les seves dades personals per aquesta finalitat és voluntari, si bé en el cas de no facilitar-se les dades personals no se podran rebre les comunicacions comercials abans referides.
MG i IB conservaran aquestes dades personals de forma indefinida, tret que vostè es doni de baixa a través del procediment que MG i IB posen a la seva disposició, consistint en l’enviament d’un correu electrònic a escapeandorra@gmail.com, indicant a l’assumpte “BAIXA DE EA” o una comunicació per escrit dirigida a MAR GUAL TARRADA (GUINEU BLANCA), Carretera Coll d’Ordino, Edifici Cap dels Camps, A, 1-1 – AD300 ORDINO (Principat d’Andorra), i adjuntant còpia del seu document d’identitat i, si escau, poder de representació. (Veure punt 4-Drets d’Accés, Rectificació, Supressió i Oposició, ARSO).2.2-Prestadors de serveis de dades personals
En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (art.12 LQPD i art. 9 RAAPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.3-Consentiment
Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades personals subministrades siguin incorporats al citat fitxer, sent objecte de tractament de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè MG i IB, trametin informació periòdica per a informar-lo dels seus serveis.
Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça escapeandorra@gmail.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE EA”, o bé en l’opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

3-Mesures de Seguretat
MG i IB, han adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals  legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les mateixes.

4-Drets d’Accés, Rectificació, Supressió i Oposició
Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [FORMULARIS WEB EA] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de MG i IB, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, i si escau oposició (Drets ARSO) respecte de les dades incorporades en el tractament.  Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:
l’enviament d’un correu electrònic a: escapeandorra@gmail.com
comunicació per escrit dirigida a: MAR GUAL TARRADA (GUINEU BLANCA), Carretera Coll d’Ordino, Edifici Cap dels Camps, A, 1-1 – AD300 ORDINO (Principat d’Andorra) MG i IB,  procediran a notificar la seva decisió en el termini de 5 dies hàbils des del moment que es rep la sol·licitud. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 5 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos. MG i IB, procediran a la rectificació o supressió dins dels 30 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

5-Canvi de Normativa
MG i IB, es reserven el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.
Qualsevol dubte, pregunta o comentaris en referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: escapeandorra@gmail.com.

3 – Política de cookies

Que són les Cookies?
Les Cookies són arxius que s’instal·len al lloc web del navegador o als dispositius (smartphones, tablet) de l’usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc web i serveixen per emmagatzemar informació sobre la seva visita.
S’utilitzen Cookies per:
Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.
Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.
Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.
Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha estat en el lloc web.
L’ús de les Cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per proporcionar.li una millor experiència sempre que visiti el lloc web.
Tipologia, finalitat i funcionament
Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu pel que serveixen o bé quan s’esborren manualment.
A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:
Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles pel correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l’usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s’utilitza per identificar en el lloc web amb els següents objectius:
Mantenen a l’usuari identificat de forma que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir al mateix lloc web, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar.
Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs serveis o zones del lloc web.
De rendiment: S’utilitzen per millorar l’experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis, o emmagatzemar la compra realitzada en un carret de la compra.
De publicitat: Són aquelles que recullen informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:
Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats al lloc web, amb independència de l’usuari que accedeix al lloc web, és a dir, sense identificar-expressament.

Personalitzades: Recopilen informació personal de l’usuari del lloc web per part d’un tercer, per a la personalització d’aquests espais publicitaris.
De geo-localització: Aquestes cookies s’utilitzen per esbrinar en quin país o regió es troba l’usuari quan accedeix a un servei del lloc web per tal d’oferir-li continguts o serveis adequats a la seva localització.
De analítiques: Recopilen informació sobre l’experiència de navegació de l’usuari en el lloc web, normalment de forma anònima, encara que en ocasions també permeten identificar de manera única i inequívoca a l’usuari per tal d’obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

Cookies utilitzades
A continuació es mostra una taula amb les cookies utilitzades en aquest lloc web, incorporant un criteri de “nivell d’intrussivitat” recolzat en una escala de l’1 al 3, en la qual:
Nivell 1: Cookies estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l’usuari.
Nivell 2: Cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les que només cal informar sobre la seva existència.
Nivell 3: Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l’usuari a través d’altres webs que no són del titular d’aquest web. Normalment es corresponen amb cookies de publicitat o analítiques on s’identifica l’usuari de manera única i evident.

Desactivar l’ús de cookies
L’Usuari podrà en qualsevol moment, rehabilitar l’ús de les cookies mitjançant la configuració del navegador, per exemple:
Google chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es­es/windows7/how­to­manage­cookies­in­internet­explorer­9
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar­y­deshabilitar­cookies­que­los­sitios­we
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

L’usuari té en qualsevol moment l’opció d’impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, MG i IB, no es responsabilitzen que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.
Els informem que MG i IB, en el seu domini escapeandorra.com no utilitzen cap mena de “cookies”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.
Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l’usuari que,  si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per a impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix lloc web, estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.